Privātuma politika

Informējam, ka kopš 2018. gada 25. maija Latvijā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK, turpmāk tekstā – Regula, kas nosaka fizisko personu personas datu apstrādes kārtību.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “B2Y” ir veikusi nepieciešamās darbības, lai ievērotu Regulas prasības un nodrošinātu, ka Jūsu kā personas, kas lieto interneta veikalu tīmekļa vietnē https://bio2you.lv, turpmāk tekstā – Interneta veikals, personas dati tiek glabāti droši, apstrādāti tiesiski un tikai atbilstoši noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem.

Lai Jūs būtu informēts par to, kādus personas datus Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “B2Y” vāc un apstrādā, tika izstrādāta un apstiprināta šī Privātuma politika, turpmāk tekstā – Politika, šādā redakcijā:

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis un tā kontaktinformācija
  1. Jūsu personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “B2Y”, reģistrācijas Nr. 40103243404, juridiskā adrese: Maskavas iela 322A, Rīga, LV-1063, Latvija, turpmāk tekstā – Sabiedrība, kas ir Interneta veikala īpašniece.
  2. Ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos iespējams sazināties ar Sabiedrību sūtot e-pastu uz info@bio2you.lv vai rakstot uz Sabiedrības biroja adresi: Maskavas iela 322A, Rīga, LV-1063, Latvija, turpmāk tekstā – Birojs.
 2. Interneta veikala tīmekļa vietnes izmantošana un informācijas sniegšana
  1. Jūs varat izmantot daļu no Interneta veikala tīmekļa vietnes, nesniedzot Sabiedrībai personas datus vai individuāli identificējamu informāciju. Jūs varat arī iestatīt savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus tā, lai nepieļautu noteiktus izsekošanas vai reģistrēšanas līdzekļus. Ja tā darāt, Interneta veikala tīmekļa vietne Jums var būt mazāk funkcionāla.
  2. Jūs varat izvēlēties Sabiedrībai sniegt personīgi identificējamu informāciju. Piemēram, Jūs variet reģistrēties Interneta veikalā, izdarīt pirkumus, lasīt rakstus un aplūkot informāciju, saņemt e-pasta vēstules no mums vai piedalīties īpašās akcijās. Ja jūs reģistrējaties Interneta veikalā vai veicat darījumus ar Interneta veikala tīmekļa vietnes starpniecību, tad Sabiedrība vāks informāciju par Jūsu darījumiem,. lai pēc vajadzības reģistrētu un autentificētu Jūs, apstrādātu jūsu ierakstus un maksājumus, kā arī nosūtītu Jums Interneta veikalā pārdotās preces.
  3. Ievērojot Politikas 2.2. punktā minēto, Jūsu personas datu iesniegšana Sabiedrībai ir brīvprātīga. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka ja Jūs savus personas datus nesniegsiet, tad Sabiedrība nevarēs sasniegt Politikas 3. sadaļā norādītos personas datu apstrādes mērķus. Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tad savu piekrišanu personas datu apstrādei Jūs varat atsaukt jebkurā laikā, un tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību.
 3. Ievācamo personas datu veidi un izmantošana (apstrādes nolūki)
  1. Kā jau iepriekš šajā Politikā norādīts, Sabiedrība var vākt informāciju par Jūsu personas datiem, kurus Jūs brīvprātīgi sniedziet Sabiedrībai, kā arī Interneta veikala tīmekļa vietnes apmeklējamu datus, kā tas aprakstīts turpmāk šajā Politikā.
  2. Brīvprātīgi Jūs variet sniegt personīgi identificējamo informāciju. Personīgi identificējama informācija ietver: Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, dzimšanas datumu, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses, maksājuma datus kā arī pastāvīgu identifikatoru , kas saistīts ar personīgi identificējamu informāciju, kā arī citu informāciju, ko Jūs varat Sabiedrībai sniegt brīvprātīgi.
  3. Jūsu sniegto personīgi identificējamo informāciju Sabiedrība vāc, lai:
   1. atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumiem;
   2. sniegtu jūsu pieprasīto pakalpojumu, tajā skaitā apstrādātu tiešsaistes pirkumus, pārdotu un nosūtītu Jums Interneta veikalā iegādātās preces;
   3. izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības;
   4. aizsargātu Sabiedrības un Jūsu likumīgās intereses, tostarp novērstu nelikumīgas darbības;
   5. analizētu un uzlabotu Sabiedrības darbību;
   6. risinātu strīdus un pretenzijas;
   7. uzturētu jūsu tiešsaistes kontu Interneta veikalā;
   8. atlasītu un veidotu jums piemērotus produktu piedāvājumus;
   9. novērtētu Interneta veikalā ievietotos produktus;
   10. organizētu un īstenotu konkursus un akcijas;
   11. ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai – nosūtītu jums uz e-pastu vai tālruni (SMS veidā) informāciju par jauniem Sabiedrības produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem, pasākumiem un citām uzņēmuma aktualitātēm;
   12. lai īstenotu citus specifiskus nolūkus, par kuriem Jūs tiksiet informēts pirms Jūs sniegsies attiecīgos datus Sabiedrībai.
  4. Sabiedrība neapkopo Jūsu interneta pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un šādu informāciju nesaglabā.
  5. Sabiedrība trešajām personām nesūta nekādus personas datus par Jūsu interneta pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsturi Interneta veikalā, pēc kuriem Jūs varētu identificēt.
 4. Personas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats
  1. Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   1. Regulas 6.panta pirmās daļas (a) punkts (Jūsu piekrišana);
   2. Regulas 6.panta pirmās daļas (b) punkts (distances līguma / pirkuma līguma izpilde);
   3. Regulas 6.panta pirmās daļas (c) punkts (Sabiedrības juridiska pienākuma izpilde);
   4. Regulas 6.panta pirmās daļas (f) punkts (Sabiedrības vai trešo personu leģitīmas intereses);
   5. Gadījumā, ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai – informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9. panta pirmā daļa (Jūsu brīva un nepārprotama piekrišana).
  2. Sabiedrības leģitīmās intereses ir Sabiedrības darbības, tostarp Interneta veikala darbības uzlabošana, Sabiedrības likumīgo interešu aizsardzība, piedalīšanās komerciālos darījumos un Sabiedrības produktu tirdzniecības veicināšana.
 5. Personas datu aizsardzība
  1. Sabiedrība aizsargā Jūsu personas datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos riskus attiecībā uz fizisku personu privātumu, kā arī Sabiedrībai sapratīgi pieejamos tehniskos, organizatoriskos, finansiālos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus personas datu aizsardzības drošības pasākumus:
   1. Slēgtas telpas un piekļuves liegšana neautorizētām personām;
   2. Ugunsmūru programmu lietošana;
   3. Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
   4. Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmu lietošana;
   5. Citus aizsardzības pasākumus īstenošana.
 6. Personas datu nodošana
  1. Jūsu personas dati, kurus apstrādā Sabiedrība, trešajām personām netiek izpausti (tai skaitā, bet ne tikai, informācija par iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem Interneta veikala tīmekļa vietnē) izņemot gadījumos, ja:
   1. attiecīgajai trešajai personai (Sabiedrības sadarbības partnerim) dati jānodod ar Jums noslēgtā distances līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, kredītiestādei norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu izpildi, piemēram, Sabiedrības preču piegādes veikšanu);
   2. Jūs esiet devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
   3. personas dati jānodod normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   4. personas dati jānodod tiesību aktos noteiktos gadījumos Sabiedrības likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties pie juridisko pakalpojumu sniedzējiem, parāda piedziņas sabiedrībām, mediatoriem, tiesās vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Sabiedrības likumīgās intereses;
   5. Sabiedrība savākto informāciju, arī personīgi identificējamu informāciju, var izpaust uzņēmumam, kas var daļēji vai pilnībā iegūt savā īpašumā Sabiedrību.
  2. Jūsu personas datus Sabiedrība nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības.
  3. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Jūsu iepriekšēju tieši un nepārprotamu piekrišanu Sabiedrība var nodot sadarbības partneriem, kuri sniedz Sabiedrībai mārketinga pakalpojumus.
  4. Lai novērstu šaubas, Sabiedrība neatbild par tās informācijas aizsardzību, ko Jūs sniedzat citās tīmekļa vietnēs. Jums ir jāapzinās, ka tad, ja jūs brīvprātīgi izpaužat personīgi identificējamu informāciju citās lietojumprogrammās un tīmekļa vietnēs, to var savākt un izmantot citas personas un līdz ar to Jums var sākt pienākt nevēlami ziņojumi.
 7. Personas datu glabāšana, glabāšanas ilgums, personas datu dzēšana
  1. Sabiedrība glabā un apstrādā Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   1. kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums;
   2. kamēr Sabiedrībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   3. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Jūs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
   4. kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  2. Pēc tam, kad visi Politikas 7.1. punktā minētie Jūsu personas datu apstrādes termiņi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.
  3. Var rasties situācijas, kad Sabiedrība stratēģisku vai citu iemeslu dēļ nolemj pārdot, pirkt, apvienot vai citādi reorganizēt Sabiedrības uzņēmumu. Šāds darījums var ietvert personīgi identificējamas informācijas izpaušanu iespējamajiem vai reālajiem pircējiem vai kopuzņēmuma partneriem, kā arī šādas informācijas saņemšanu no pārdevējiem. Saskaņā ar Sabiedrības standarta praksi, Sabiedrība šādos darījumos cenšas nodrošināt atbilstošu informācijas aizsardzību.
 8. Piekļuve personas datiem un citas Jūsu tiesības
  1. Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar savu personas datu apstrādi. Lielākā daļa Jūsu informācijas jau ir ievietota Jūsu privātajā kontā Interneta veikalā un Sabiedrības Interneta veikala tīmekļa vietnē, kuru Jūs lietojiet Sabiedrības pakalpojumu un preču saņemšanas nolūkā un kur Jūs personīgi var pārliecināties par savu personas datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, labot, dzēst, mainīt.
  2. Jums saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sabiedrībai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību (nodošanu citiem datu pārziņiem). Šīs Jūsu tiesības īstenojamas, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no Sabiedrības likumiskajiem pienākumiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  3. Jūs variet iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
   1. rakstveida formā klātienē Sabiedrības Birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti);
   2. rakstveida formā nosūtot uz Sabiedrības Biroja adresi. Šādā gadījumā Jums pieprasījuma norādama pietiekama informācija, lai Sabiedrība spētu Jūs identificēt (piemēram, Jūsu pieprasījumā ir minēts Jūsu vārds, uzvārds, adrese vai e-pasts, kas minēts arī Jūsu personīgajā Interneta veikala kontā vai attiecīgajā pasūtījuma formā);
   3. elektroniskā pasta veidā, nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@bio2you.lv. Attiecīgo pieprasījumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība attiecībā uz Jums nav obligāta, ja Sabiedrībai ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar pieprasījumu ir no Jums (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija Jūsu personīgajā Interneta veikala kontā vai attiecīgajā pasūtījuma formā).
  4. Saņemot Jūsu pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Jūsu identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  5. Sabiedrība atbildi uz pieprasījumu Jums nosūta pa pastu uz pieprasījumā norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz Jūsu e-pastu (pamatā ņemot vērā Jūsu norādīto atbildes saņemšanas veidu).
  6. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Jūs pret Sabiedrību esiet cēlis iebildumus, tad Sabiedrība veic nepieciešamās darbības, lai Jūsu iebildumus pēc iespējas ātrāk atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Jums ir tiesības vērsties attiecīgajā uzraudzības iestādē (Latvijas Republikā tā ir Datu valsts inspekcija).
 9. Jūsu piekrišana personas datu apstrādei un tiesības to atsaukt
  1. Jūs piekrišanu personas datu apstrādei (piemēram, bet ne tikai, individuāli sagatavotas reklāmas un piedāvājumu saņemšanai) variet dot, autorizējoties Interneta veikalā, Interneta veikalā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), klātienē Sabiedrības Birojā vai sūtot e-pastu uz info@bio2you.lv.
  2. Jums ir tiesības atsaukt savu personas datu apstrādei doto piekrišanu jebkurā brīdī tādā pat veidā, kādā tā dota, attiecīgi klātienē Birojā, autorizējoties Interneta veikalā vai nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@bio2you.lv. Sūtot piekrišanas atsaukumu uz iepriekš norādīto Sabiedrības e-pasta adresi, piekrišanas atsaukumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība attiecībā uz Jums nav obligāta, ja Sabiedrībai ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar piekrišanas atsaukšanu ir Jūsu (piemēram, e-pasts ir minēts kā kontaktinformācija Jūsu  Interneta veikala kontā vai attiecīgajā pasūtījuma formā).
  3. Sabiedrība, saņemot minēto Jūsu piekrišanas atsaukumu, turpmāku Jūsu personas datu apstrādi, kas pamatota uz šādu piekrišanu, konkrētajam nolūkam vairs neveiks.
  4. Piekrišanas atsaukums neietekmē Jūsu personas datu apstrādes, kas veiktas laika periodā līdz Jūs iesniedzāt attiecīgo piekrišanas atsaukumu (piekrišanas spēkā esamības laikā), tiesiskumu.
  5. Lai novērstu šaubas, paskaidrojams, ka, atsaucot personas datu apstrādes piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda Jūsu personas datu apstrāde, kuru Sabiedrība veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, uz noslēgtā distances līguma (pirkuma līguma) pamata).
 10. Komerciālie paziņojumi
  1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Sabiedrības precēm un/ vai pakalpojumiem un citiem ar tieši Jums pārdoto preču nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, reklāmas, klientu aptaujas, jaunumu paziņojumi, īpašie piedāvājumi, konkursi) Sabiedrība veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu.
  2. Gadījumā, ja esat piekritis šādu ziņojumu saņemšanai, taču kādā brīdī izlemjat, ka vairs nevēlaties saņemt šādus ziņojumus, Jūs varat atteikties no to saņemšanas vienā no šādiem veidiem:
   1. izvēlieties saiti “atteikties” vai “izrakstīties” vai izpildiet atteikšanās instrukcijas, kas var būt ietvertas šādā ziņojumā;
   2. konkrētā gadījumā atgriezieties Interneta veikala tīmekļa vietnē vai konkrētajā pakalpojumā, kur Jūs sākotnēji reģistrējāt sev vēlamās priekšrocības, un izpildiet atteikšanās instrukcijas;
   3. rakstiet mums uz e-pasta adresi info@bio2you.lv. Šādā gadījumā lūdzu norādiet savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī norādi, ka ziņojumus vairs nevēlaties saņemt.
  3. Lūdzu, ievērojiet, ka gadījumā, ja atsakāties no ziņojumu saņemšanas, tad tas var ietekmēt pakalpojumu apmēru un veidu, ko esat izvēlējies saņemt no Sabiedrības.
 11. Saziņa ar Jums
  1. Sabiedrība veic saziņu ar Jums, izmantojot Jūsu nodoto kontaktinformāciju (pamatā, e-pasts, telefona numurs, caur Interneta veikalu).
  2. Saziņu par noslēgtā distances līguma (pirkuma līguma) izpildi Sabiedrība veic uz minētā līguma pamata (piemēram, par Sabiedrības preces piegādes veida un laiku saskaņošanu, informācijas saskaņošana par maksājumiem, izmaiņām pasūtījumā u.c.).
 12. Interneta veikala apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
  1. Interneta veikala tīmekļa vietnē, līdzīgi kā daudzās citās, tiek izmantotas sīkdatnes (“cookies”). Tie ir maza apjoma datu faili, kas tiek ierakstīti Jūsu datorā, kas palīdz Sabiedrībai ātrāk un uzticamāk sniegt saturu. Kad apmeklējat Interneta veikala tīmekļa vietni vai to izmantojat, vai izmantojat Sabiedrības pakalpojumus. rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, Sabiedrība vai Sabiedrības pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kas palīdz Sabiedrībai labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs, kā arī to Sabiedrība var darīt reklāmas nolūkos.
  2. Parasti sīkdatnēs netiek glabāta nekāda informācija, kas varētu tieši identificēt lietotāja identitāti, taču Jūsu personīgā informācija, kuru Sabiedrība apstrādā, var tikt saistīta ar Jūsu datora vai citu iekārtu izmantošanu, tostarp ar interneta vietņu pārlūkošanu un citu ar sīkdatņu palīdzību iegūto un uzglabājamo informāciju.
  3. Sabiedrība var sadarboties ar trešajām pusēm (parasti sauktām par pakalpojumu sniedzējiem), kurām ar Sabiedrības atļauju ir iespēja Interneta veikala tīmekļa vietnē un rīkos izvietot trešo pušu sīkdatnes. Šo pakalpojumu sniedzēji Sabiedrībai palīdz kvalitatīvāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs. Lūdzam ņemt vērā, ka trešo pušu sīkdatnēm tiek piemērota trešo pušu privātuma politika, tāpēc Sabiedrība neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu sīkdatņu privātuma noteikumiem.
  4. Ar Sabiedrības sīkdatņu (“cookies”) politiku, lūdzu, iepazīstaties Sabiedrības sīkdaņu uzstādijuma paziņojumā.
 13. Politikas spēkā esamība un grozījumi
  1. Šie Politika ir pieejama Sabiedrības Birojā un Interneta veikalā https://bio2you.lv. Pēc Jūsu atsevišķa pieprasījuma Politika var tikt izsniegta atsevišķā kopijā Biroja adresē vai nosūtīta uz Jūsu e-pasta adresi.
  2. Sabiedrība vienpusēji jebkurā brīdī ir tiesīgs grozīt šo Politiku. Ja Sabiedrība to darīs, tad Sabiedrība aktuālo Politiku publicēs Interneta veikala tīmekļa vietnē. Jebkuri grozījumi šajā Politikā stāsies spēkā to publicēšanas dienā.
  3. Šī Politikas redakcija stājas spēkā 2023. gada 2.janvārī un aizstāj iepriekš apstiprināto Politikas redakciju.
shipped

Bezmaksas piegāde

Bezmaksas piegāde pirkumiem virs 20 eiro.

return

Preču atgriešana

Preci var atgriezt 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas

leaf

Naturālā kosmētika

Apvieno dabas dziedinošo enerģiju ar zinātnes gudrību

shield 1

100% droši maksājumi

PayPal / MasterCard / Visa
Ar 256-bit SSL aizsardzību