Privātuma politika

smilts1 www 768x671 1Personu datu aizsardzība / Privātuma politika

SIA “B2Y” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami SIA “B2Y” komercdarbības veikšanai, apkalpojot interneta veikalu www.bio2you.lv.

Sabiedrība arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

SIA ‘B2Y” apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi.

SIA ‘B2Y” uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai SIA ‘B2Y” pienākumu/piegādes/līgumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams SIA ‘B2Y” un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Datu aktualizācija SIA ‘B2Y” apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā vietnē www.bio2you.lv (turpmāk tekstā – Vietne)

Datu drošība un izmantošana

Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citiem datiem.

SIA ‘B2Y” ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

SIA ‘B2Y” veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

SIA ‘B2Y” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SIA ‘B2Y” ir saņēmusi Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus SIA ‘B2Y” apstrādās, lai:

 • izpildītu pasūtījumus;
 • palīdzētu SIA ‘B2Y” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē;
 • nodrošinātu klientam informāciju par SIA ‘B2Y” produktiem un pakalpojumiem;
 • pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām;
 • un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, SIA ‘B2Y” ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj SIA ‘B2Y” nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

Sīkdatnes

SIA ‘B2Y” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus.

Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”) izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt.

Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

Trešās puses SIA ‘B2Y” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

SIA ‘B2Y” nodos Personas datus SIA ‘B2Y”” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz SIA ‘B2Y” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību.

Tomēr šādos gadījumos SIA ‘B2Y” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

SIA ‘B2Y”” pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība. SIA ‘B2Y”” apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

 • Klients ir devis savu piekrišanu;
 • Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;
 • Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;
 • Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, SIA ‘B2Y” informēs Datu subjektu par:

 • personas datiem, ko SIA ‘B2Y” apstrādā attiecībā uz viņu;
 • datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust);
 • datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;
 • mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti;
 • datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas;
 • un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti. SIA ‘B2Y” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus.

SIA ‘B2Y” saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, SIA ‘B2Y” ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

SIA ‘B2Y” var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā vietnē, ko apkalpo SIA ‘B2Y”.

Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar SIA ‘B2Y”

pa e-pastu: [email protected]

vai zvanot pa tālruni +371 2 9250765

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā SIA ‘B2Y” ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem.

Šie Privātuma politikas noteikumi ir padarīti pieejami SIA ‘B2Y” tīmekļa Vietnē un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts lapas beigās.

Privātuma politikas aktualizētā redakcija ievietota: 2017.gada 21.martā

shipped

Bezmaksas piegāde

Bezmaksas piegāde pirkumiem virs 20 eiro.

return

Preču atgriešana

Preci var atgriezt 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas

leaf

Naturālā kosmētika

Apvieno dabas dziedinošo enerģiju ar zinātnes gudrību

shield 1

100% droši maksājumi

PayPal / MasterCard / Visa
Ar 256-bit SSL aizsardzību